Informacje o projekcie:
Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym ponad 1200 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. W sytuacji, kiedy dany beneficjent, będzie posiadać już aktualny na dany moment test PEP-R, ADOS-2, VB-MAPP, itp. to nie będzie konieczności jego ponawiania a rodzaje zajęć i dostosowań zostaną oparte o aktualną dokumentację i ocenę psychomotoryczną dziecka.
 
W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 
  1. Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne i terapii czaszkowo-krzyżowej (prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutę pedagogiki leczniczej) 
  2. Zajęcia z integracji sensorycznej (prowadzone przez terapeutę SI) 
  3. Zajęcia logopedyczne i AAC (prowadzone przez logopedę i terapeutę AAC) 
  4. Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych (prowadzone przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga, pedagoga osób z ASD, MPD i innych) 
 
ZAJĘCIA GRUPOWE:
  1. Trening Umiejętności Społecznych (prowadzony przez psychologa i/albo terapeutę TUS). W ramach zajęć z TUS zakłada się także wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wyjście do kina, muzeum czy do pizzerii oraz inne aktywności związane z atrakcjami plenerowymi.
 
Harmonogram zajęć:
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00) i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów.
 
Miejsce realizacji wsparcia: 
Zajęcia będą realizowane w Placówce Terapeutycznej "Dzieńdoberek", przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.
 
Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany w terminie od 23.05.2022 r. do 15.12.2022 r.
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakłada się, że będzie to minimum 45 osób, która weźmie udział w zajęciach. Przede wszystkim wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego. Beneficjentami projektu są to dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą stanowić maksymalnie 10% ogółu beneficjentów, przy czym nie dotyczy to orzeczeń z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, trwałą psychiczną i sprzężoną. 
 
Rekrutacja:
Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz - prawni opiekunowie. Koniecznym będzie także załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Rekrutacja ma charakter ciągły.
 
Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.
 
Kontakt:
Koordynator projektu Kamila Michałko
tel. 501 637 903
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 185 240,00 zł
Kwota dofinansowania: 142 200,00 zł
Wkład własny: 43 040,00 zł
 
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
Kompleksowy program wsparcia dzieci i modziey z niepenosprawnociami plakat

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882